ไทย   l    Eng

St Paul’s School

โรงเรียน St Paul’s เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบแองกลิกัน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12 การเรียนการสอนของโรงเรียนจะส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของชุมชนชาวคริสเตียนซึ่งเป็นที่มาของคติพจน์ของโรงเรียน นั่นคือ By Faith and By Learning ซึ่งหมายถึง การศึกษาหาความรู้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่จะมอบความรัก ความห่วงใยและการดูแลเอาใจใส่กันและกันตามคำสอนของศาสดา