SINGAPORE

รู้จักกับประเทศสิงคโปร์

ลักษณะประเทศและภูมิอากาศ

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในเอเชียอาคเนย์ แต่มีความเจริญมากที่สุด เดิมประเทศสิงคโปร์เป็นอาณานิคมของอังกฤษ แต่ปัจจุบันได้แยกตัวออกเป็นอิสระแล้ว สิงคโปร์ตั้งอยู่ปลายสุดของแหลมลายู และประกอบด้วยเกาะใหญ่ 1 เกาะ คือเกาะเซ็นโตซ่า และเกาะเล็กๆ อีกมากมาย ด้วยเพราะรายล้อมด้วยทะเล สิงคโปร์จึงมีภูมิอากาศคล้ายทางใต้ของประเทศไทย และมีฝนตกชุกในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม และร้อนสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม

ฤดูกาล

ประเทศสิงคโปร์จะมีอยู่ 2 ฤดู

ฤดูร้อน: ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-ตุลาคม

ฤดูฝน: จะอยู่ในช่วง พฤษจิกายน-มกราคม

เวลา

GMT+0800 (เวลาที่สิงคโปร์เร็วกว่าเวลาในไทย 1 ชั่วโมง)

ลักษณะประชากร

ลักษณะประชากร

ประเทศสิงคโปร์มีจำนวนประชากร 4.4 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายจีน 76 % มาเลย์ 15 % ประชากรส่วนใหญ่ในสิงคโปร์จะนับถือศาสนาพุทธ

ภาษาราชการ

ภาษาราชการ

ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่คือภาษาอังกฤษและจีน

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจในประเทศสิงคโปร์มีอัตราการเติบโตค่อนข้างเร็ว ทั้งนี้เพราะมีการลงทุนจากต่างชาติสูง ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ที่สำคัญสิงคโปร์กำลังจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียอีกด้วย

สกุลเงิน

สกุลเงิน

หน่วยเงินตราของประเทศสิงคโปร์เป็น ดอลล่าร์สิงคโปร์ (SGD)
1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (SGD)          = 100 เชน (c)
ธนบัตรมีให้แลกฉบับละ50, 20, 10, 5,และเหรียญ 50c, 20c, 10c, 5c และ 1c
1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (SGD)          = 24-25 บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยน)

โทรศัพท์

 โทรศัพท์

รหัสประเทศคือ +65 อัตารค่าโทรศัพท์จะอยู่ประมาณ 0.10 (SGD) ต่อ 3 นาที

ไฟฟ้าและปลั๊กไฟ

ไฟฟ้าและปลั๊กไฟ

ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ โรงแรมส่วนใหญ่มีบริการเครื่องแปลงไฟเพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดแรงดันอื่นๆ ใช้ปลั๊กไฟแบบ 3 ขาสี่เหลี่ยมจัตุรัส

รายชื่อสถาบันที่เปิดสอน