ไทย   l    Eng

Tairawhiti Institute of Technology

Tairawhiti Institute of Technology เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาภาครัฐบาล เปิดรับนักเรียนทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ