ไทย   l    Eng

The Armidale School

โรงเรียนดิ อาร์มิเดล (TAS) ก่อตั้งมายาวนานกว่า 115 ปี เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย  เป็นโรงเรียนคริสเตียนสำหรับเด็กชาย ประเภทประจำและไปกลับ โดยระดับประถมศึกษาจะเป็นสหศึกษา  โรงเรียนจะประกอบด้วยโรงเรียนระดับต่างๆ 3 แห่ง ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตเดียวกัน มีนักเรียนทั้งหมดกว่า 600 คน และ กว่า 200 คนพักอยู่ในหอพักของโรงเรียน

โรงเรียนอาร์มิเดลเป็นโรงเรียนประถมสหศึกษา จากระดับอนุบาล (4 ขวบ) จนถึงชั้นปีที่ 5  โรงเรียนมัธยมระดับกลางสำหรับนักเรียนในระดับชั้นปีที่ 6ถึงชั้นปีที่ 8 และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งประกอบด้วยนักเรียนในระดับชั้นปีที่ 9 ถึง ชั้นปีที่ 12  มีจำนวนนักเรียนนานาชาติ 20-30 คนที่เรียนและพักอยู่ในหอพักของโรงเรียน