ไทย   l    Eng

The Scots College

โรงเรียน Scots College เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วน ซึ่งมีทั้งแบบประจำและไปกลับ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปลาย แต่ในส่วนของนักเรียนประจำนั้นจะเปิดรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นไป ปัจจุบันประกอบไปด้วยนักเรียนทั้งหมด 1600 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักเรียนประจำ 225 คน