ไทย   l    Eng

The Trinity Grammar School, Kew

โรงเรียน Trinity Grammar School, Kew เป็นโรงเรียนชายล้วนที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 100 ปี มีทั้งแบบหอพักประจำและแบบไปกลับ เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 แต่ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนต่างชาติจะสมัครเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 การเรียนการสอนของโรงเรียนจะเน้นบทเรียนที่เน้นด้านวิชาการและ กิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ บนพื้นฐานของคำสอนของศาสนาคริสต์