ไทย   l    Eng

TMC Academy

สำหรับ TMC ACADEMY เปิดสอนมาเกือบ 30 ปีแล้ว ผลิตนักศึกษาทั้งชาวสิงคโปร์และต่างชาติมากหมายหลายพันคน ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ใหญ่แห่งหนึ่งในสิงคโปร์ มีห้องสำหรับใช้การเรียนการสอนที่ทันสมัยกว่า 65 ห้องพร้อมเจ้าหน้าที่มากกว่า 100 คน   นอกจากนี้ TMC ยังเป็นหนึ่งสถาบันการศึกษาเอกชนในสิงคโปร์ไม่กี่แห่งที่ได้ตราสัญลักษณ์ Singapore Quality Class จากหน่วยงานรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อแสดงถึงความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงด้านการบริหารและจัดการ พร้อมคณาจารย์มากกว่า 50 คนซึ่งแต่ละคนได้จดทะเบียนและได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์แล้ว  คณาจารย์ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  โดยแต่ละคนมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่สอนกว่า 5 ปี

TMC Academy  ได้ดึงมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำและน่าเชื่อถือจากต่างประเทศเช่น  Monash University , Deakin University , The University of Newcastle จากประเทศออสเตรเลีย The University of Greenwich , Liverpool John Moores Universityจากประเทศอังกฤษ และ Southern New Hampshire University จากสหรัฐอเมริกามาเปิดหลักสูตรสอนที่ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรจนถึงระดับปริญญาโท ในสาขาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ  บริหารธุรกิจ  ไอที  การท่องเที่ยวและการโรงแรม  สื่อสารมวลชนและการเงินการบัญชี ฯลฯ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TMC ได้ผลิตนักศึกษาจบออกมาแล้วหลายรุ่น  ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  มีทั้งนักศึกษาชาวสิงคโปร์เองและนักศึกษาต่างชาติรวมกันแล้วหลายพันคน

บรรยากาศภายในห้องเรียนนั้น  หากเป็นการเรียนภาคปฏิบัติในห้องแล็บจะมีอัตราส่วนระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาอยู่ที่ 1 ต่อ 20 คน แต่หากเรียนภาคทฤษฎีก็จะเรียนในห้องเลคเชอร์ที่มีอัตราส่วนผู้สอน 1 คนต่อนักศึกษา 40 คน  ขณะเดียวกันสถาบันฯได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยสนับสนุนด้านการเรียนของนักศึกษา อาทิ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด และ ระบบอินเตอร์เนตไร้สายภายในแคมปัส