ไทย   l    Eng

Toorak College

โรงเรียน Toorak College เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษามีทั้งแบบประจำและไปกลับ ในชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึง 6 จะเป็นแบบหญิงล้วน โรงเรียน Toorak College ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในย่าน คาบสมุทร Morningtonเป็นอย่างดี