ไทย   l    Eng

UCL Centre For Languages & International Education (CLIE)

ศูนย์สอนภาษาอังกฤษของสถาบัน UCL ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 มีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง แบบเต็มเวลาและนอกเวลา สถาบันสอนภาษาอังกฤษของ UCL จัดตั้งขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติและผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการฝึกฝนภาษาและเรียนภาษาอังกฤษ ในเชิงวิชาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวอชาการ เป็ดสอนตลอดทั้งปี นักศึกษาและผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ในเดือน กันยายน มกราคม เมษายน มิถุนายน กรกฎาคม และสังหาคม ของทุกปี