ไทย   l    Eng

University of California, Santa Cruz Extension

UC Santa Cruz มีนักเรียนมากกว่า 15,000 คน มีวิชาเรียน 63 วิชาในระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับนี้ จะทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก รวมทั้งมีสาขาเรียนอีก 34 สาขาสำหรับระดับประกาศนียบัตร