ไทย   l    Eng

University of Central Florida

University of Central Florida ก่อตั้งขึ้นในปี 1963 เมือง Orlando รัฐ Florida เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศ เปิดสอนในระดับปริญญา มากกว่า 210 หลักสูตร มีนักเรียนมากกว่า 61,000 คน ในวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต Hospitality วิทยาเขต Health Sciences และอีกกว่า 10 วิทยาเขต ในภูมิภาค

UCF เป็นผู้นำทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างผู้นำทางวิชาการและผู้นำของชุมชน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความสามารถทั้งส่วนตัว ด้านวิชาการและความเป็นมืออาชีพ โดยคณาจารย์ที่ทุ่มเท นักศึกษาและนักวิชาการของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ UCF มีสถาปัตรยกรรมอาคารที่สวยงาม เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยที่มีทะเลสาบอยู่ในวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย   ​​UCF นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมสำหรับการศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย