ไทย   l    Eng

University of New England

มหาวิทยาลัย นิว อิงแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ Top rating สำหรับประสบการณ์เรียนการสอนที่มีคุณภาพที่ “The Good Universities Guide for 2008” ในปี 2007 มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 100 ของมาหวิยาลัยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และมหาวิทยาลัยอันดับ 500 ในโลก อาจกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัย นิว อิงแลนด์มีชื่อเสียง และมากกว่า 75,000 คน จากทั่วโลกได้มีคุณสมบัติจากมหาวิทยาลัยนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิในตำแหน่งทั้งภาครัฐ และเอกชน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพัฒนาบุคคลากร และการพัฒนาด้านสาขาวิชาต่างๆ ในหลายสาขา

สิ่งที่สำคัญคือ มหาวิทยาลัย นิว อิงแลนด์เป็นส่วนหนึ่งที่มีวิชาการที่มีคุณภาพ ทั้งด้านการสอน และการเรียนรู้ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้กับเพื่อนร่วมห้องอย่างง่าย คณาจารย์ด้านวิชาการ และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนของวิทยาเขตมีอยู่หลากหลาย ตั้งแต่อุปกรณ์ด้านการสอนที่มีประสิทธิภาพ สถานที่สอนที่กว้างขวาง ห้องเรียนเป็นการเรียนการสอนโดยเฉพาะ และห้องคอมพิวเตอร์