ไทย   l    Eng

University of Notre Dame

มหาวิทยาลัย นอร์ทเทอ ดาม ในออสเตรเลียเป็นหนึ่งในหลายๆ มหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย ซึ่งก่อตั้งโดยรัฐสภาของออสเตรเลียตะวันตก ในปี 1989 เดือนธันวาคม มีนักศึกษามากกว่า 7,000 คนที่สมัคร และมหาวิทยาลัยได้เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย นอร์ทเทอ ดาม ในสหรัฐ อเมริกา หนึ่งในมหาวิทยาลัยคาทอริคชั้นนำของโลก และเป็นระบบมาตรฐานชั้นนำของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

มหาวิทยาลัยได้ผสมผสานทั้งมหาวิทยาลัยแนวใหม่ และวัฒนธรรมโบราณของมหาวิทยาลัยคาทอริคทั้งในยุโรป และนอร์ท อเมริกา อาจกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยเน้นที่การศึกษา และฝึกอบรมบุคคลากรที่เข้าศึกษาในสาขาดังต่อไปนี้ อาทิเช่น ด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย ด้านการสอน ด้านพยาบาล ด้านบัญชี และด้านการเงิน ด้านบำบัดทางกายภาพ ด้านแนะแนว ด้านวิทยาศสาตร์สุขภาพ และด้านศาสนา