ไทย   l    Eng

The UWA Centre for English Language Teaching

The UWA Centre for English Language Teaching (CELT) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่สะท้อนถึงประเพณีปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและให้การสนับสนุนแก่นักศึกษา อาจารย์ของเราทุกคนมีความรู้ระดับปริญญาและมีคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการที่เราใช้ในการเรียนการสอนช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกหัดใช้ภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียผ่านการทำงานที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมและโครงการต่างๆ

UWA มอบโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าเรียนภาษาอังกฤษได้รับประโยชน์จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ภายในวิทยาเขตที่เต็มไปด้วยสวนพฤกษาอันงดงาม โปรแกรมการเรียนที่มีเอกลักษณ์และมีโครงสร้างหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีของเราได้ผนวกการเรียนการสอนที่เข้มข้นเข้ากับการเรียนรู้ภาษาจากประสบการณ์จริงและนำไปใช้งานจริง จึงช่วยให้นักศึกษาค้นพบกลยุทธ์ที่จะทำให้พวกเขากลายเป็นผู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัย University of Western Australia

วิทยาเขตอันกว้างใหญ่ของมหาวิทยาลัย University of Western Australia (UWA) พร้อมสถาปัตยกรรมหินทราย และสวนพฤกษาที่งดงาม ได้รับการกล่าวขานกันว่าที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย

ที่นี่เรามีหลักสูตรครอบคลุมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญา ในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึง ธุรกิจ แพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม วิทยาศาศตร์และศิลปะ

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Group of Eight มหาวิทยาลัย UWA ได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย และมีชื่อเสียงในระดับสากลด้านความเป็นเลิศในการสอนและงานวิจัย มหาวิทยาลัยของเราได้รับรางวัลในระดับนานาชาติหลายรางวัล เช่น ในเดือนตุลาคม 2548 ศาสตราจารย์ Barry Marshall และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ Robin Warren ของ UWA ได้รับมอบรางวัลโนเบลในสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของงานวิจัยในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่UWA

 

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับสากลพร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถชั้นเยี่ยม

วิทยาเขตที่โอบล้อมด้วยสวนพฤกษาอันงดงามในเมืองที่ 
สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก