ไทย   l    Eng

Vancouver Island University

Vancouver Island University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ  ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะแวนคูเวอร์ เปิดสอนทั้งในหลักสูตรปริญญาบัตร และหลักสูตรอนุปริญญา

  • มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ.1996)
  • มีนักเรียนชาวแคเนเดียนมากกว่า 10,000 คน และนักเรียนต่างชาติ 1,000 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
  • หลักสูตรหลากหลายสำหรับนักเรียน ทั้งในระดับ ปริญญาโท ปริญญาตรี อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวมถึง หลักสูตรภาษาอังกฤษ 5 ระดับสำหรับนักเรียนต่างชาติ