ไทย   l    Eng

Wellington Girl’s College

Wellington Girl’s College เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ โดยก่อตั้งขึ้นในปี คริสตศักราช 1883 นักเรียนของเราส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในท้องถิ่นและนักเรียนต่างชาติ ล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จในการศึกษา ได้เรียนรู้คุณวุฒิที่สำคัญสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ