ไทย   l    Eng

Wesley College

โรงเรียน Wesley College เริ่มแรกเปิดเป็นโรงเรียนประจำสำหรับเด็กผู้ชายในปี ค.ศ.1866 ต่อมาเปิดเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จนถึงปัจจุบัน