ไทย   l    Eng

West Moreton Anglican College

โรงเรียน West Moreton Anglican College ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1994 เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบคริสเตียน (นิกายแองกลิกัน) เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนักเรียนประมาณ 225 คนในตอนเริ่มก่อตั้ง และปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 1,400 คน ทางโรงเรียนได้พยายามจัดหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละวัยได้เป็นอย่างดี  และจากการที่ทางโรงเรียนมีการเรียนการสอนบนพื้นฐานของคำสอนศาสนาคริสต์ จึงเป็นเหตุผลให้การบริหารจัดการของโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเด็กที่เป็นหน้าที่ของทั้งโรงเรียน ครอบครัวและโบสถ์ที่ซึ่งเป็นแหล่งเผยแผ่คำสอนด้านคุณธรรมแก่เด็ก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการหล่อหลอมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เป็นอย่างดี