ไทย   l    Eng

West Vancouver School District

โรงเรียนในเขต West Vancouver   เป็นโรงเรียนรัฐบาล แบบสหศึกษาชาย-หญิง ในเขตการศึกษาของ Greater Vancouver  เราได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนอันดับ 1 ที่นักเรียนมีคะแนนสูงสุดด้านทักษะการอ่าน การเขียน และคณิตศาตสร์ จากผลการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย(university entrance programs) หลายปีติดต่อกัน

จากประสบการณ์ด้านการศึกษา เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการเรียนการสอนสู่การเป็นผู้นำของโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษาของบริทติสโคลัมเบีย ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นเราเปิดโอกาสด้านความคิด การประดิษฐ์ ของนักเรียนและมาตราฐานที่สูงของหลักสูตรต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อความสำเร็จทางการศึกษาของนักเรียน

แผนก International Program Development  ได้เสนอโปรแกรมหลักสูตรเข้มข้นระยะสั้น เพื่อความเหมาะสมและตอบรับต่อความต้องการของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกสมัครเรียนในหลักสูตรนี้เพื่อเรียนไม่กี่วัน หรือเลือกเรียนต่อนานจนถึง 5 เดือน