ไทย   l    Eng

William Angliss Institute of TAFE

William Angliss Institute of TAFE ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1940 เป็นสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นสถาบันที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย ทางสถาบันเปิดสอนทางด้านการโรงแรม ท่องเที่ยว และ อาหาร นับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วกว่าแสนคน ในแต่ละปีมีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 15,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 800 คน จากนานาชาต สถาบันตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง Melbourne ทุกหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา ได้รักการรับรองจากหน่วยงาน กลุ่มสมาชิก และองค์กรที่สำคัญทั้งภายในประเทศออสเตรเลียและจากนานาชาติ เช่น AHRP, AITT, AQTF, ATTRP, I-CHRIE, NTIS, OTTE, TTA, TTV, VTOA, MIAA, ATRI, CVTC, และ ATMA ทำให้ผู้เข้าศึกษามั่นใจได้ทั้งด้านบริการและ คุณภาพการศึกษา ที่จะได้รับ