การประเมินผลของ IELTS

เนื่องจากการทดสอบ IELTS เป็นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ดังนั้นเมื่อผลสอบออกมาจะทำให้ผู้เข้าสอบทราบได้ว่าทักษะใดควรต้องปรับปรุงมากน้อยเพียงใด ผู้สอบจะได้รับผลการสอบ IELTS หลังการสอบเพียงประมาณ 2 สัปดาห์ สามารถเก็บผลการสอบไว้ ได้ในระยะเวลา 2 ปี ในใบรายงานผลจะระบุคะแนนความสามารถทั้ง 4 ทักษะและคะแนนเฉลี่ยโดยแบ่งคะแนนออกเป็น 9 ระดับจากสูงไปต่ำ ดังนี้

  • ระดับ 9 หมายถึงผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษในขั้นดีเลิศ สามาถใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องแม่นยำ มีความเข้าใจภาษาดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา
  • ระดับ 8 ผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษดีมาก โดยทั่วไปใช้ภาษา ได้ถูกต้องคล่องแคล่วความผิดพลาดและความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
  • ระดับ 7 ผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษในขั้นดี แต่ยังผิดพลาดและเข้าใจผิด ในบางโอกาส ใช้ภาษาในลักษณะซับซ้อนได้ดี
  • ระดับ 6 ผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้ โดยทั่วไปสามารถสื่อและเข้าใจภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาในลักษณะซับซ้อนได้โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
  • ระดับ 5 ผู้สอบมีระดับภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลาง สื่อสารในระดับพื้นฐานได้ แต่ยังใช้ภาษาผิดบ่อย ๆ
  • ระดับ 4 ผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์จำกัด ใช้ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยเท่านั้น
  • ระดับ 3 ผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์จำกัดมาก รู้ความหมายกว้าง ๆ และเฉพาะคำที่คุ้นเคยเท่านั้น
  • ระดับ 2 ผู้สอบมีระดับภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นคำพื้นฐาน ไม่สามาถสื่อสารได้พูดได้เป็นคำ ๆ เท่านั้น
  • ระดับ 1 ผู้สอบเป็นผู้ที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาไม่ได้เลย

การประเมินผลของ IELTS คิดระดับคะแนนอย่างง่ายๆ โดยให้แต่ละทักษะมีคะแนนเต็มเท่ากับ 9 ดังนั้น หากเราได้คะแนนการฟังระดับ 6 การอ่านระดับ 6 การเขียนระดับ 5 และการพูดระดับ 7 คะแนนรวมที่ได้รับคือ การนำเอาคะแนนทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วย 4 จะมีค่าเท่ากับ 6

ผลการสอบ IELTS

วิธีการสอบ IELTS ให้ได้รับคะแนนที่ดี ได้แก่ การสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบการ ประเมินสถานการณ์ในขณะสอบได้ถูกต้อง และการไม่ตื่นตระหนกกับข้อสอบ เราต้องยอมรับกติกาข้อหนึ่งในการสอบ IELTS คือหากเราได้รับผลสอบแล้วพบว่าไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด เราจะไม่สามารถสอบได้อีกภายใน 3 เดือน ทำไมต้อง 3 เดือน? เพราะจากการประเมินโดยเฉลี่ยแล้วพบว่า ผู้เข้าสอบจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ในการพัฒนาระดับคะแนนให้เพิ่มขึ้นอีก 1 ระดับ เช่น จากระดับ 5.5 เป็น 6.5