ตารางสรุป English เพื่อการศึกษาต่อ

Name
Detail
Price
Time
GMAT
สาขาธุรกิจ US$ 250 3 ชั่วโมงครึ่ง
GRE
สาขาอื่นที่ไม่ใช้ ธุรกิจและกฎหมาย US$180 45 นาที
LSAT
ข้อสอบเพื่อศึกษาต่อด้านกฎหมาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.lsat.org 
SAT
ข้อสอบเพื่อเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา เป็นการวัดทักษะ

3 ด้าน verbal และ mathematical reasoning

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.collegeboare.com ข้อสอบ SAT แบ่งออกเป็น 7 section เวลาในการสอบคือ 3 ชั่วโมง
AEAS
ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย US$ 400 •  ข้อสอบวัดแนวคิดของนักเรียน (Abstract Reasoning)

– ทุกระดับชั้น 50 ข้อ 25 นาที

•  ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics Reasoning)

– Year 3, 4, 5 37 ข้อ 45 นาที

– Year 6, 7, 8 39 ข้อ 45 นาที

– Year 9, 10, 11, 12 30 ข้อ 45 นาที

IELTS
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรวมทั้ง ออสเตรเลียด้วย 6,900 บาท สอบข้อเขียน 2.30 ชั่วโมง

สอบสัมภาษณ์ 11-14 นาที

TOFEL
การสอบเพื่อเข้าเรียนต่อ มหาวิทยาลัยในอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ US$180 การสอบที่ต้องใช้ทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยจะใช้เวลา ทั้งหมด 4 ชั่วโมง
TOEIC
การสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษทั่วไป 1,500 บาท ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง ข้อสอบจะเน้น 2 ทักษะ คือการฟังและการอ่าน
USMLE
สำหรับนักศึกษาแพทย์ US$ 800 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.usmle.org