USA

รู้จักกับประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกามีเนื้อที่รวมกันประมาณ 378,695 ตารางไมล์ หรือใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 18 เท่า มีประชากรประมาณ 300 ล้านคน (ปี 2007)

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

เนื่องจากประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีลักษณะภูมิประเทศหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบ ทะเลทราย ภูเขาสูง และพื้นที่ราบลุ่ม ดังนั้นลักษณะอากาศจึงมีความแตกต่างกันในแต่ละส่วนของประเทศ สหรัฐอเมริกามีผืนแผ่นดินใหญ่เพราะมีพื้นที่ของรัฐติดต่อกันที่เรียกว่า Main Landถึง 48 รัฐ โดยมีรัฐที่อยู่นอก Main Land 2 รัฐคือ อลาสก้า อยู่ทางตอนเหนือของประเทศแคนนาดา และรัฐฮาวาย ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค ห่างจากแผ่นดินใหญ่ถึง 3200 กิโลเมตรโดยประมาณ และการเดินทางจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกโดยทางเครื่องบินใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ทิศเหนือติดกับประเทศแคนนาดา ทิศใต้ติดกับประเทศแม็กซิโกและอ่าวแม็กซิโก ทิศตะวันออกติดกับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค ทิศตะวันตกจรดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค

ประเทศสหรัฐอเมริกามีสภาพภูมิอากาศครบทุกรูปแบบตั้งแต่อากาศร้อนแบบทะเลทราย 45 องศา จนถึงหิมะถล่ม พายุทอร์นาโด ไฟป่า และแผ่นดินไหว

 • แถบตอนกลางของประเทศจะมีความแตกต่างในด้านอากาศระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวอย่างสิ้นเชิง อากาศหนาวสุดอยู่ในเดือนมกราคม ส่วนร้อนสุดอยู่ในเดือนกรกฎาคม
 • แถบตะวันออกอากาศในฤดูร้อนกับฤดูหนาวจะต่างกันอย่างชัดเจนแต่ไม่มากเท่ากับแถบตอนกลาง
 • แนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก และ แถบตะวันตก อากาศในฤดูร้อนกับฤดูหนาวจะไม่เย็นจัดนัก แต่ในฤดูร้อนอากาศจะสูงเท่ากับแถบเส้นศูนย์สูตร

ฤดูกาล

โดยรวมแล้ว ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีทั้งหมด 4 ฤดูดังนี้

 • Winter ฤดูหนาว จะเริ่มเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์
 • Spring ฤดูใบไม้ผลิ จะเริ่มเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
 • Summer ฤดูร้อน จะเริ่มเดือนมิถุนายน – สิงหาคม
 • Fall หรือ Autumn ฤดูใบใม้ร่วง จะเริ่มเดือนกันยายน – พฤศจิกายน

เวลา

มีการจัดแบ่งเวลาออกเป็น 4 โซน ดังนี้

 • Eastern Time Zone (EST) เวลาช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง แต่ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน จะมีการปรับเลื่อนเวลาเร็วขึ้น 1 ชั่วโมงเรียกว่า Daylight Saving Time ทำให้เวลาช้ากว่าประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 13 ชั่วโมง เมืองที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ Boston, New York, Washington D.C., Miami, and Cleveland
 • Central Time Zone (CTZ) เวลาช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วแต่ในช่วง Daylight Saving Time ทำให้เวลาช้ากว่าประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 14 ชั่วโมง เมืองที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ Chicago, New Orleans
 • Mountain Time Zone (MTZ) ) เวลาช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมงแต่ในช่วง Daylight Saving Time ทำให้เวลาช้ากว่าประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 15 ชั่วโมง เมืองที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ Denver, Phoenix
 • Pacific Time Zone (PTZ) เวลาช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมงแต่ในช่วง Daylight Saving Time ทำให้เวลาช้ากว่าประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 16 ชั่วโมง เมืองที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ San Francisco, Seattle, Hawaii

การปกครอง

การปกครอง

สหรัฐอเมริกาประกอบด้วยรัฐต่างๆ 50 รัฐ กับ 1 เขตการปกครอง ได้แก่ วอชิงตัน ดีซี (Washington DC) ซึ่งมีรัฐฮาวาย อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก และรัฐอลาสก้า ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศแคนาดา รัฐอื่นๆ อีก 48 แห่งแบ่งเป็น 7 เขตดังนี้

Northwest States
Washington, Oregon, Idaho
Southwest States
California, Nevada, Utah, Arizona
North Central States
Montana, Wyoming, Colorado, North Dakota, South
Dakota, Nebraska, Kansas, Minnesota, Iowa, Missouri
South Central States
New Mexico, Oklahoma, Arkansas, Texas, Louisiana
Midwest States
Wisconsin, Illinois, Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky
Northeast States
New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania,
West Virginia, Virginia, Maine, Massachusetts, Rhode
Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland,
District of Columbia
Southeast States
Tennessee, North Carolina, South Carolina,
Mississippi, Alabama, Georgia, Florida

ลักษณะประชากร

ลักษณะประชากร

อเมริกาได้รับขนานนามว่าเป็น “Melting Pot” ซึ่งหมายถึงแหล่งรวมของประชากรที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมและหล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่ง แต่ชนพื้นเมืองจริงๆ คือ ชนเผ่าอินเดียนแดง แต่หลังจากนั้นก็ได้มีชาวอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เดินทางอพยพเข้ามาเพื่อแสวงหาโอกาส และตั้งรกรากที่นี่มากมาย รวมทั้งชาวเอเชียด้วย นอกจากนี้ยังมีชาวผิวดำที่ถูกนำมาจากทวีปอาฟริกาในฐานะทาส แต่เดิมคนดำจะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ แต่ปัจจับันอาศัยตามเมืองใหญ่ๆ เช่น Washington D.C., Chicago โดยเฉพาะ New York  ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรขาวผิวขาวประมาณกว่า 75 %  ชาว Hispanic หรือพวกเชื้อสายสเปนมีอยู่ประมาณ 13 % ยังมีชาวเอเชียหรือพวกเชื้อสายแถบหมู่เกาะแปซิฟิคประมาณ 4% รวมทั้งชนเชื้อสายญี่ปุ่นมากกว่า 1 ใน 3 อาศัยอยู่ใน Hawaii ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมนี่เองเป็นสาเหตุที่ทำให้แม้ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางแต่ผู้คนในหลาย ๆ เมืองก็ยังพูดภาษาของเชื้อชาติตนเอง ชาวอเมริกันทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล หรือจะไม่นับถือศาสนาอะไรเลยก็ได้ ศาสนาที่มีประชากรนับถือมากที่สุด คือ ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์

ภาษาราชการ

ภาษาราชการ

ภาษาอังกฤษ

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

ประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจเสรีแบบทุนนิยม ประชาชนอเมริกันส่วนใหญ่อยู่ในระดับชนชั้นกลาง ส่วนจำนวนประชากรรวยมากหรือจนมากจะมีจำนวนน้อย รายได้ประชากรต่อหัวอยู่ในระดับสูง  มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บันเทิง ไปจนถึงอุตสาหรรมท่องเที่ยว ประเทศอเมริกานับเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบรูณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งพื้นที่ประเทศมากกว่า 1 ใน 3 ของประเทศเป็นป่าไม้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพาณิชย์และช่วยป้องกันน้ำท่วม นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ เช่น เหล็ก ถ่านหิน บ่อน้ำมัน แก็สธรรมชาติ สังกะสี ทองแดง เงิน และหินฟอสเฟต  ปัจจุบันอเมริกายังคงเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในอันดับต้น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจของโลกในเกือบจะทุก ๆ ด้าน จนมีคำกล่าวว่า “เมื่ออเมริกาจาม ประเทศอื่นก็ถึงขั้นเป็นไข้”

สกุลเงิน

สกุลเงิน

หน่วยเงินตราของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น ดอลล่าร์สหรัฐ (USD)
1 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) = 100 เชน (c)
ธนบัตรมีให้แลกฉบับละ 100, 50, 20, 10, 5, 1 และเหรียญ USD$1,50c,25c,10c, 5c และ 1c
1 ดอลล่าร์สหรัฐ ( = 35 บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยน)

รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์+1

ไฟฟ้าและปลั๊กไฟ

ไฟฟ้าและปลั๊กไฟ

ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ระบบไฟฟ้าเป็น 115 V, 600 Cycles ซึ่งต่างจากระบบในประเทศไทยนักศึกษาควรนำเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าไปด้วย

รายชื่อสถาบันที่เปิดสอน