Posts

QUT Robotics นวัตกรรมหุ่นยนต์ในอนาคต

เราได้ก้าวเข้ามาสู่ยุคของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาด้านต่างๆ…