กพ. เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ สำหรับมัธยมปลาย

กพ. เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ

113519645

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ มัธยมปลาย ปีสุดท้ายและอายุไม่เกิน 20 ปีนับถึง 16 กันยายน 2558 และเป็นผู้ประพฤติดี ไม่สอบตกวิชาหนึ่งวิชาใดและมีผลการเรียนไม่ตำกว่า 3.5 ทุกเทอม โดยมีทุนดังนี้

ทุนเล่าเรียนหลวง 3หน่วย 9 ทุน
ทุนกระทรววิทยศาสตร์และเทคโนโลยี 35 หน่วย 75 ทุน
ทุน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตเลียม 2 หน่วย 4 ทุน
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 2 หน่วย 3 ทุน
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ 1 หน่วย 1 ทุน

ข้อผูกพันในการรับทุน

  1. ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัตงานในไทยตามเงื่อนไขของแต่ละทุนกำหนดได้
  2. ในกรณีที่ไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินตามเงื่อนในในแต่ละทุนกำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1NDMNYa

การรับสมัคร

รับสมัครสอบตั้งแต่ 26 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน 2558 ผ่านเว็บ กพ http://scholar2.ocsc.go.th  และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ที่ ธนาคารกรุงไทย หลักจากนั้นนำมายื่นวันสอบพร้อมหลักฐานอื่นๆ ตามนี้

  1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตพร้อมติดรูป 1*1.5 นิ้ว พร้อมลงรายมือชื่อ
  2. สำเนาผลการเรียน 1 ชุด
  3. หนังสือรับรองความประพฤติจากครูใหญ่ ตามแบบฟอร์ม สนง กพ 1
  4. สำเนาแสดงตัวตนเช่น บัตรประชาชน สูติบัตร หรือทะเบียนบ้านอย่างใดอย่างหนึ่ง

เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง ลงวันที่ และรหัสสอบไว้ที่มุมขวาทุกฉบับ นำเอกสารใส่ซองขนาด A4 เขียนชื่อนามสกุลและเลขที่สอบหน้าซอง ให้พร้อม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2 ตุลาคม 2558 และสถานที่สอบติดตามได้ที่ www.ocsc.go.th
สอบวันที่ 17-20 ตุลาคม 2558 รายละเอียดในแต่ละวิชาที่สอบอ่านได้ที่ http://bit.ly/1NDMNYa
ประกาศผู้สอบผ่าน 8 มกราคม 2559 และเข้ารับการประเมิณความเหมาะสมเป็นผู้รับทุน 28 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ 02-547-1910, 1911, 1955 หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-697-0999 กด 1 กด 501 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.