ขั้นตอนการยื่นความประสงค์รับวัคซีน ของนักเรียนสัญชาติไทยที่ต้องไปศึกษาต่อ ปี 2021

ขั้นตอนการยื่นความประสงค์รับวัคซีน
ของนักเรียนสัญชาติไทยที่ต้องไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศภายในปี 2021
1.นักเรียน/นักศึกษาไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ
สามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ศูนย์ฉีดวัคซีนและสุขภาพบางรัก https://bit.ly/3xkuK2s แล้วเลือก “Thai Student planned to go abroad for education in 2021” จากนั้นสามารถนัดหมายการเข้ารับวัคซีนได้ โดยรอยืนยันการตอบรับทางอีเมล ซึ่งต้องใช้เอกสารแนบ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางที่มี Student visa (วีซ่าสำหรับนักเรียน/นักศึกษา) และหลักฐานการรับยืนยันเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร
2.นักเรียน/นักศึกษาที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ
ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ http://qr.w69b.com/g/m2TKAo9GM ซึ่งเปิดระบบทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน จากนั้นให้รอการตรวจสอบเอกสารประมาณ 3-5 วัน และจะได้รับอีเมลหรือข้อความเอสเอ็มเอสยืนยัน จึงจะสามารถนัดหมายการรับวัคซีนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้ง โดยต้องใช้เอกสารแนบ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ สำเนาใบรับรองการเป็นนักศึกษา สำเนาใบจ่ายเงินค่าเล่าเรียน สำเนาใบเกรด หรือสำเนาใบตอบรับเข้าศึกษา