โครงการแลกเปลี่ยนยุวชนอัจฉริยภาพ 1 ปีการศึกษา

UMASS_cover

โครงการการศึกษาระดับชั้น ม.4 – ม.6 (Grade 10-12) ในระบบโรงเรียนรัฐบาล ณ ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกา โดยพักอาศัยครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกัน (Host Family) และ Homestay ชาวออสเตรเลียน แคนาเดียน และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

  • สำหรับโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันเดินทาง (นับถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน)
  • สำหรับโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันเดินทาง (นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน)
  • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 4 หรือ 5 ** ไม่รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือจบการศึกษาแล้ว
  • นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องแสดงผลการเรียน 3 ปีการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) โดยจะต้องมีผลการเรียนทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า C หรือ 2.5 (หากมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว ยินดีแนะแนวเพิ่มเติม)
  • มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง อ่าน และเขียน) ผ่านเกณฑ์ โดยนักเรียนจะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP**
  • การสัมภาษณ์ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และทัศนคติในการปรับตัว (15 – 30 นาที)
  • นักเรียนมีความประพฤติดี

 

หมายเหตุ ** กรุณาสอบถามเงื่อนไขของโครงการ แต่ละประเทศอีกครั้ง

Regis