โปรแกรมซัมเมอร์อเมริกา 2019 กับโรงเรียนมํธยม St. Croix Academy

โปรแกรมซัมเมอร์อเมริกา 2019

กับโรงเรียนมํธยม St. Croix Academy รัฐมินิโซต้า +ทริปสุดพิเศษที่รัฐแคลิฟอร์เนีย

March 24 – April 21, 2019

 โปรโมชั่น ลด 4,200 บาท เหลือเพียง 199,800 บาท สมัครวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2018 นี้เท่านั้น รับจำนวนจำกัด

 • เรียนร่วมกับนักเรียนของโรงเรียน St. Croix ทุกวิชา สัปดาห์ละประมาณ 17 ชั่วโมง
 • เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาทุกวิชา ผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน โดยมีบัดดี้ ชาวต่างชาติเป็นพี่เลี้ยงประกบในทุกชั้นเรียน
 • มีครู และเจ้าหน้าที่ประจำหอพักคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • เลือกซื้อของแบรนด์เนมในราคาถูกสุดๆที่  Outlet ในเมือง MN ในราคาปลอดภาษีสำหรับรองเท้าและเสื้อผ้า
 • สนุกกับทริปสุดพิเศษที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สวนสนุกระดับโลก อาทิเช่น Disneyland, Universal Studios

รายละเอียดค่าเข้าร่วมโครงการ:

 • ค่าเรียนที่โรงเรียน St. Croix Academy
 • ค่าที่พัก (โรงเรียนประจำ) ห้องละ 2 และ 3 คน
 • ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน รวมถึงอาหารว่าง (จันทร์-ศุกร์) และ 2 มื้อในวัน (เสาร์-อาทิตย์)
 • กิจกรรมตามที่ระบุในโปรแกรม รวมถึงอุปกรณ์เช่าสกี หรือ สโนบอร์ด แต่ไม่รวมเสื้อผ้า
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และตั๋วภายในประเทศ
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน-ที่พัก
 • ค่าโปรแกรม Exclusive Trip ในรัฐ CA รวมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ไกด์นำเที่ยว รถโค๊ช, ที่พัก และอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยว และค่าประกันภัยการเดินทางตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
 • ค่ากิจกรรมงานเลี้ยงอำลา (Farewell) และประกาศนียบัตรจากโรงเรียน
 • เจ้าหน้าที่จากประเทศไทยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าซัก-รีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าช้อปปิ้ง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าอาหาร และขนมขบเคี้ยวนอกมื้อจากที่กำหนด
 • ค่าเดินทางมาทำวีซ่า ค่าเดินทางไป-กลับ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยว และตารางกิจกรรมตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศ และความปลอดภัยเป็นหลัก

484494_10150624359163458_257248564_n

Website School:  https://www.stcroixlutheran.org/