British College เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจากอังกฤษในประเทศไทย

British College เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจากอังกฤษในประเทศไทย อีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศ ปริญญาตรีจากอังกฤษ เรียนในประเทศไทยระยะเวลาเพียง 3 ปี! คุณต้องการที่จะศึกษาปริญญาตรีและ…

• ได้รับปริญญา 2 ใบ และประกาศนียบัตร 1 ใบ จากอังกฤษ ในเวลาเพียง 3 ปี

• ประหยัดเงินกว่า 2 ล้านบาท และยังคงได้รับปริญญาจากประเทศอังกฤษ

• พบกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เน้นการทำโครงงานและกิจกรรม

• ไม่ต้องเผชิญกับความเครียดของการสอบสไตล์การศึกษาแบบเดิมๆ

• เรียนใกล้กับครอบครัวและเพื่อนๆ เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่นักศึกษาจะได้

• ปริญญาตรีของ University of Wolverhampton ดีกรีที่การันตีมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ

• ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

• ประกาศนียบัตร Higher National Diploma จาก PEARSON ประเทศอังกฤษ

ทั้งหมดนี้ใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปี การเรียนจะเน้นไปที่ส่วนของภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี นักศึกษาจะได้ค้นคว้า เรียนรู้ ปฏิบัติ ฝึกฝน และแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง https://britishcollege.spu.ac.th/ สนใจสมัครเรียนที่ British College Sripatum University สามารถสอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม หรือปรึกษาพี่ๆ EdNET ได้ที่ http://m.me/EdNETCoLTd หรือแอดไลน์ @EdNET