MS Supply Chain Management กับ CAL State, Long Beach

เรียนต่อ MS Supply Chain Management กับ CAL State, Long Beach โอกาสฝึกงานในธุรกิจโลจิสติกส์ในย่านลองบีข และลอสแองเจิลลิส หลักสูตรเข้มช้นสอนโดยอาจารย์ในสายงานโลจิสติกส์ จะได้เรียนรู้เกียวกับ

1) Operations and Project management

2) Supply Chain and Logistics

3) Supply Chain Analytics

 

เกณฑ์การสมัคร: ปริญญาตรี GPA 2.75 / TOEFL 80 IBT / GMAT 500

ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.csulb.edu/cba-graduate-programs/ms-programs/ms-supply-chain-management

Profile Institute

สนใจสมัคร สอบถามได้ที่ EdNET 029370870-4 หรือ Line: @ednet