ตามกฎหมาย พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนดให้ชายไทยต้องเข้ารับราชการทหารทุกคน หรือผ่านการคัดเลือกเป็นทหารเกณฑ์ เป็นเวลา 2 ปี ในสถานการณ์ปกติการเกณฑ์ทหารจะกำหนดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ชายไทยที่ต้องเกณฑ์ทหาร

 • ผู้ที่เกิดโดยพ่อที่มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในประเทศไทย หรือที่ต่างประเทศ
 • ผู้ที่เกิดโดยมีมารดาสัญชาติไทย แต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบิดาไม่มีสัญชาติ
 • ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย (ยกเว้นผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้แทนทางการทูต)
 • ผู้ที่เปลี่ยนแปลงสัญชาติเป็นไทย
 • ผู้ที่ได้คืนสัญชาติเป็นไทยเมื่ออายุครบ 17 ปี ในวาระแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารในอำเภอที่กฎหมายกำหนด

ชายไทยที่กำลังศึกษาในต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางกลับมาเพื่อตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหารได้ในวันและเวลาที่กำหนด ผู้ปกครองสามารถดำเนินการแทนได้โดยจะได้ระยะเวลาผ่อนผันตามจำนวนปีที่ศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา โดยใช้เอกสารยื่นต่อสัสดีตามภูมิลำเนา ดังนี้

 • สด. 9 และ สด. 35
 • หนังสือรับรองการศึกษา หากเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีฉบับแปลเป็นภาษาไทย ที่มีตราประทับรับรองจากสถานทูต หรือ สถานกงสุลไทยในประเทศที่กำลังศึกษาอยู่

เอกสารประกอบการยื่นขอประทับตรารับรองคำแปลหนังสือรับรองการศึกษา จากสถานทูต หรือ สถานกงสุลไทยในประเทศที่กำลังศึกษาอยู่

 • คำร้องขอนิติกรณ์ 1 ฉบับ (Application for Legalization) สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ กรุณาระบุเขต/อำเภอ/จังหวัดที่ท่านต้องการยื่นหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ชัดเจน
 • สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9)
 • สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ/หรือ สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งานของผู้ร้อง อย่างละ 1 ชุด พร้อมลายมือชื่อตามหนังสือเดินทางรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง โดยระบุสาขาวิชาและระดับการศึกษา วันที่เริ่มเข้ารับการศึกษา และวันที่คาดว่าจะจบการศึกษา อย่างครบถ้วน พร้อมคำแปลภาษาไทย โดยสามารถแปลและลงนามรับรองคำแปลภาษาไทยของหนังสือดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง หรือ นักแปลอาชีพ หรือ ให้ตัวแทนสถาบันการศึกษา
 • ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร โดย Money Order หรือ แคชเชียร์เช็คของประเทศนั้นๆ สั่งจ่าย Royal Thai Embassy
 • ซองเปล่า จ่าหน้าซอง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ถึงผู้ยื่นคำร้อง เพื่อส่งเอกสารกลับมาให้ (ในประเทศเท่านั้น)

 

หมายเหตุ หากให้ส่งกลับมายังที่อยู่ในประเทศไทย จะต้องจัดการติดต่อบริษัทรับส่งเอกสารเอง

ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร

                                                                                                                                                           

ประเทศสหรัฐอเมริกา    USD $ 15             ประเทศออสเตรเลีย     AUS $ 25

ประเทศอังกฤษ           10 ปอนด์                 ประเทศเยอรมัน           10 ยูโร

ประเทศญี่ปุ่น             2,000 เยน                …

 

อ้างอิง :      http://embdc.org/th/military-service

http://canberra.thaiembassy.org

http://www.thaiembassy.org/london

 

สนใจสอบถามข้อมูลติดต่อ EdNET ได้ที่ 089-449 0272 หรือ Line: @ednet