ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกับประเทศออสเตรเลีย มีความตกลงเรื่อง Quarantine Free Travel (QFT) เพื่ออิสระในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งสอง นับจากวันที่ 18 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีการกำหนดเงื่อนไข สรุปกระบวนการได้จาก The Secondary International Education Business Association (SIEBA) ดังนี้

Quarantine-free travel (QFT) อนุญาตให้มีการเดินทางเข้าในประเทศนิวซีแลนด์หรือประเทศออสเตรเลีย โดยไม่ต้องมีการกักตัวเมื่อเดินทางไปถึง โดยมีเงื่อนไขของผู้เดินทาง ดังนี้

  • มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดย้ายถิ่นฐาน
  • เดินทางมาจากเขตที่ปลอดการกักกันเดียวกัน โซนสีเขียว เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน
  • มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรผลการทดสอบ COVID-19 ยืนยันว่า ไม่ได้ติดเชื้อ หรือผู้ที่ทดสอบในเชิงบวก ต้องได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพว่า ปลอดจากการติดเชื้อแล้ว
  • ไม่ได้อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบ COVID-19
  • เป็นพลเมืองออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  • มีการยื่นวีซ่า หรือมี New Zealand electronic Travel Authority (NZeTA) ตามที่กำหนด

 

นักเรียนต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย สามารถสมัครเรียนและยื่นวีซ่านักเรียนได้ นับจากเวลา 23.59 น. ของวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ QFT และ Immigration กำหนด

ปัจจุบัน การเดินทางแบบ Quarantine-free Travel จะต้องโดยสารสายการบินพาณิชย์ เป็นเที่ยวบินปลอดการกักกันเรียกว่า “เที่ยวบินสีเขียว” เท่านั้น โดยให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่เคยอยู่ในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา พนักงานสายการบินเป็นผู้ที่ไม่ได้บินในเส้นทางที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงเวลาที่กำหนด

 

“เที่ยวบินสีแดง” ผู้โดยสารที่มาจากประเทศที่อยู่นอกข้อตกลงการเดินทางที่ปลอดการกักกันหรือจากภายในพื้นที่ปลอดการกักกัน หรือผู้โดยสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ต้องเข้าสู่การคัดแยกหรือกักกันที่มีการจัดการเมื่อเดินทางมาถึงประเทศปลายทาง ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ของ QFT บางสายการบินยังคงให้บริการเที่ยวบินสีแดงจากประเทศอื่น ๆ ที่เปลี่ยนเครื่องออสเตรเลียในเส้นทางไปนิวซีแลนด์

ผู้เดินทางทุกคนที่ไม่มีสัญชาตินิวซีแลนด์หรือออสเตรเลีย จะต้องมีวีซ่า หรือ NZeTA เท่านั้น

ข้อมูลวีซ่าออสเตรเลีย

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder

ข้อมูลวีซ่านิวซีแลนด์

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/options/study/explore-student-visas

 

สามารถติดตามสถานการณ์และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Covid19.govt.nz

ประเทศนิวซีแลนด์ : New Zealand’s quarantine free travel requirements

ประเทศออสเตรเลีย : Coronavirus (COVID-19) advice for international travellers

สนใจสอบถามข้อมูลเรียนต่อนิวซีแลนด์ ติดต่อ EdNET ได้ที่ 089-449 0272 หรือ Line: @ednet