การศึกษาของออสเตรเลียได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างมาก จัดว่า ติด TOP 10 ในเรื่องระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ทั้งด้านคุณภาพ ระบบ หลักสูตร รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ความปลอดภัยสูง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะสำหรับบุตรหลานวัยเยาว์เพื่อการศึกษาต่อ

โรงเรียนมัธยมที่ออสเตรเลียเปิดรับนักเรียนต่างชาติ เริ่มได้ตั้งแต่ Year 7 อายุ 12 ปี ซึ่งเป็นวัยที่โตพอที่จะดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่ง สามารถอยู่โฮมสเตย์หรือหอพักโรงเรียนได้ การพิจารณารับนักเรียนขึ้นกับแต่ละโรงเรียน จากผลการเรียน อายุ พื้นฐานภาษาอังกฤษ และแผนการเรียนของนักเรียน เป็นสำคัญ

มีทั้งโรงเรียนของรัฐบาล ดูแลดำเนินการพิจารณาโดยกระทรวงศึกษาของแต่ละรัฐ เกือบทั้งหมดเป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับ (Day School)  ค่าเทอมจะแตกต่างตามระดับชั้น และทุกโรงเรียนในรัฐเดียวกัน จะเท่ากัน ส่วนโรงเรียนเอกชน มีให้เลือกทั้งแบบสหศึกษา หญิงล้วน หรือชายล้วน ส่วนที่พักมีทั้งแบบไปกลับ หรือ แบบประจำที่เรียกว่า Boarding School  ค่าเรียนจะแตกต่างกัน

ระบบการศึกษาระดับมัธยมของออสเตรเลีย คือ Secondary Education แบ่งเป็น 2 ระดับ คือมัธยมศึกษาตอนต้นคือ Year 7-10 หรือเทียบเท่า มัธยมปีที่ 1-4 และ มัธยมศึกษาตอนปลายคือ Year 11-12 มัธยมปีที่ 5-6 ของไทย ระบบการศึกษาจะใกล้เคียงประเทศอังกฤษ จะมีวิชาหลัก 8 วิชาหลักๆ และมีวิชาเลือก เพื่อความถนัดเฉพาะด้าน รวมทั้งการเรียนภาษาต่างชาติ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาหลักได้ 4-5 วิชา ตามที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างเรียนยังสามารถเลือกเรียนวิชาตามความถนัดในสายวิชาชีพที่สนใจได้ ในระดับมัธยมปลาย นักเรียนสามารถเริ่มเรียนเก็บวิชาของสายอาชีพหรือของมหาวิทยาลัยได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ จะอยู่ในการแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวของโรงเรียน  ระบบการศึกษาของออสเตรเลียไม่ได้ใช้ระบบการสอบเข้าเหมือนประเทศไทย แต่จะใช้ผลการเรียน Year 11-12 และผลการสอบปลายภาคเพื่อยื่นสมัครเรียน เช่น ATAR Score หรือ International Baccalaureate : IB  นักเรียนจะต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยที่จะสมัครเข้าเรียนต่อ  การสมัครเรียนจะดำเนินการผ่านหน่วยงานกลาง

 

Australian Certificate of Education

            โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชน จะมีหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior Secondary Certificate of Education หรือ SSCE) โดยเรียกต่างไปตามรัฐ ในมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติเดียวกัน ดังนี้

มลฑลเมืองหลวง Australian Capital Territory : High School Certificate [HSC]

รัฐ New South Wales                  : High School Certificate [HSC]

มลฑล Northern Territory           : Northern Territory Certificate of Education [NTCE]

รัฐ Queensland                          : Queensland Certificate of Education [QCE]

รัฐ South Australia                     : SACE: South Australian Certificate of Education [SACE]

รัฐ Tasmania                              : Tasmanian Certificate of Education [TCE]

รัฐ Victoria                                 : Victoria Certificate of Education [VCE]

รัฐ Western Australia : Western Australian Certificate of Education [WACE]

นอกจากนี้ ในแต่ละโรงเรียนยังมีระบบการศึกษาที่ถือเป็นมาตรฐานสากลให้เลือก นอกเหนือไปจากระบบการศึกษาแห่งชาติออสเตรเลีย ยังมี  

International Baccalaureate (I.B.)  มาตรฐานการศึกษานานาชาติระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Year 11-12 โดยมี

การสอนที่ยอมรับเป็นสากลถึง 2 ครั้งต่อปี  หลักสูตร I.B. Diploma ได้รับการยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียและมหาวิทยาลัยหลายแห่งในหลายประเทศ หลักสูตรนี้ มีสอนในโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนบางแห่งเท่านั้น

 

ตารางเปรียบเทียบมัธยมไทยกับออสเตรเลีย

ระบบการศึกษาไทย ระบบการศึกษาออสเตรเลีย
อายุ ระดับชั้นปี ระดับการศึกษา อายุ ชั้นปี Year ระดับการศึกษา
12-13 ม.1 มัธยมศึกษาตอนต้น 11-12 7 Junior High School
13-14 ม.2 12-13 8
14-15 ม.3 13-14 9
15-16 ม.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย 14-15 10
16-17 ม.5 15-16 11 Senior High School
17-18 ม.6 16-17 12

 เทอมการศึกษา  ในแต่ละปีการศึกษาแบ่งเป็น

ภาคการศึกษาที่ 1    (1st Semester)  

เทอมที่ 1           (1st Term)         :           ปลายเดือนมกราคม – ต้นเดือนเมษายน

เทอมที่ 2           (2nd Term)         :           ปลายเดือนเมษายน  -ปลายเดือนมิถุนายน

ภาคการศึกษาที่ 2    (2nd Semester)  

เทอมที่ 3           (3rd Term)         :           กลางเดือนกรกฎาคม  – ปลายเดือนกันยายน

เทอมที่ 4           (4th Term)         :           ต้นเดือนตุลาคม – ต้นเดือนธันวาคม

 

เอกสารการสมัคร  

  1. หนังสือเดินทางของนักเรียน บิดามารดา หรือของผู้ปกครองตามกฎหมาย
  2. ผลการศึกษาย้อนหลัง 2 ปี (ภาษาอังกฤษ)
  3. จดหมายรับรองความประพฤติจากโรงเรียน
  4. ผลสอบภาษาอังกฤษ หรือ โรงเรียนเอกชนที่มีชื่อส่วนใหญ่กำหนดให้มีผลสอบ AEAS Test เพื่อประเมินความสามารถด้านภาษา ทัศนคติ และพื้นฐานวิชาการ
  5. บางโรงเรียนอาจส่งการทดสอบภาษา หรือสัมภาษณ์ออนไลน์ ก่อนการพิจารณา
  6. มีการสัมภาษณ์ทางออนไลน์

หากนักเรียนจบจากโรงเรียนนานาชาติ หลายโรงเรียนสามารถรับเข้าเรียนได้ทันที บางโรงเรียนกำหนดต้องมีผล AEAS  แต่ถ้านักเรียนยังไม่พร้อมด้านภาษา สามารถลงเรียนหลักสูตรภาษากับทางโรงเรียน หรือ สถาบันสอนภาษาที่โรงเรียนแนะนำก่อนได้ โดยโรงเรียนจะร่วมประเมินระดับภาษาด้วย

การเลือกโรงเรียนในระดับมัธยมจะมีรายละเอียดอีกมาก สนใจเรียนต่อมัธยมศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย ปรึกษาฟรีกับพี่ๆ ที่ EdNET 0894490272 หรือ Line: @ednet