หลักสูตรใหม่ ในวิถีชีวิตแบบใหม่ยุค COVID-19

คงปฎิเสธกันไม่ได้กับชีวิตในยุคนี้ โควิด-19 มาทำให้โลกเปลี่ยน ชีวิตที่ต้องปรับ เทคโนโลยีที่ต้องพัฒนา และหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถมาช่วยกัน มาทำให้ชีวิตยังคงอยู่อย่างมีคุณภาพต่อไป

การพัฒนาในทุกเรื่องรอบตัวเรา ก็มาจากการศึกษาค้นคว้า วิทยาการที่เปลี่ยนไป ความต้องการที่มากขึ้น การขาดแคลนบุคลากร และความชาญฉลาดของนักวิชาการ ทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดค้นออกแบบหลักสูตรมาเพื่อการนี้ ทั้งปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว จนถึงการออกแบบคิดค้นหลักสูตรใหม่ๆ เปิดสอนมากมายที่เราอาจคาดไม่ถึง ยกตัวอย่างเช่น

Bachelor of Science in Mathematics for Decision Science เพื่อความรู้และเข้าใจในศาสตร์ของตัวเลข สถิติในช่วงเวลาของการตัดสินใจ เทคนิคจำลอง การคำนวณ การเพิ่มประสิทธิภาพทางความคิดและการตัดสินใจ

Bachelor of Sciences in Robotic and Automation เมื่อพึ่งพาคนไม่ได้ทั้งหมด หุ่นยนต์จำลองก็เข้ามามีบทบาทเพื่อความสำเร็จ ความถูกต้องแม่นยำ ความปลอดภัย ตลอดจนความสะดวกสบาย ศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์จึงมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตามการสร้างหุ่นยนต์และระบบออโตเมติกก็ต้องมาจากความสำเร็จในการศึกษาและพัฒนาของคน

Master of Suicidology หลักสูตรต่อเนื่องจากวิจัยการป้องกันการฆ่าตัวตาย เพื่อศึกษาความสำคัญของการสอบถามและสอบสวนทางวิทยาศาสตร์งานวิจัย ถึงแก่นแท้ของปัญหา พฤติกรรม จิตวิทยา อิทธิพลต่างๆ ที่ส่งผลในระดับการฆ่าตัวตาย เพื่อป้องกันและแทรกแซงการฆ่าตัวตาย หลักสูตรนี้ไม่ได้เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ นิติวิทยาศาสตร์ หรือกฎหมาย

Master of Infectious Diseases ปริญญาโทที่ศึกษาโรคติดเชื้อ การประเมินความเสี่ยงของโรคติดเชื้อ การแพร่กระจายของโรคอุบัติใหม่ การวินิจฉัยโรค การตอบสนองในภาวะฉุกเฉินอันเกิดจากการติดเชื้อ การศึกษาพัฒนาวัคซีนใหม่ๆ หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนที่จำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับข่าวกรองโรคติดเชื้อในยุคของภัยคุกคามของโรคติดเชื้อที่มีอยู่และที่อุบัติใหม่แนวทางในการประเมินป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ นักศึกษาจะสามารถเข้าใจมุมมองของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในองค์ความรู้สหสาขาวิชาชีพที่ซับซ้อนทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ได้เข้าถึงข่าวกรองการสอบสวนการระบาด การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

Bachelor & Master of Health Science in Science Communication การสื่อสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สาธารณะชนได้เข้าใจได้ง่าย ด้วยความถูกต้องชัดเจน เป็นเรื่องที่สำคัญ สาขาวิชานี้จะช่วยสร้างบุคลากรมาทำหน้าที่สร้างความเข้าใจ ดึงความสนใจ ด้วยภาษาที่เหมาะสม แทนนักการเมือง แพทย์ หรือพยาบาล

Bachelor of Adventure and Media กิจกรรมและ Social Media มีอิทธิพลอย่างมากต่อคนที่สรรหากิจกรรมในชีวิตแก้เบื่อหลัง Lockdown ช่วงโควิดสาขาวิชานี้ เพื่อพัฒนาทักษะในกิจกรรมโลดโผนผจญภัยอย่างมีประโยชน์ ถูกต้องและปลอดภัยรวมถึงการผลิตสื่อคุณภาพให้เป็นที่นิยม เช่น การปีนเขา ไต่หน้าผา พายเรือ ขี่จักรยานภูเขา สำรวจถ้ำ ตลอดจนเซิร์ฟสเก็ตที่นิยมกัน

สนใจศึกษาหลักสูตรดังข้างต้น สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ EdNET 02-038 8128 หรือ Line: @ednet