นักเรียนหลายคนอยากจะเรียนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย น่าสนใจ มีความหลากหลาย และเชื่อว่าจะไม่ตกงาน จากความต้องการไปจนถึงความจำเป็นขององค์การและหน่วยงานต่างๆปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการบริการ การผลิต การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆ หลากหลายมากมาย หลักสูตรเทคโนโลยีมีเปิดสอนในหลายๆ ประเทศ แต่ด้วยสถานการณ์โควิดในทุกวันนี้ เป็นอุปสรรคในการเดินทางไปเรียนต่อ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหลายแห่ง จึงมีหลักสูตรออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนก่อนที่จะเดินทางไปเรียนปกติ

1 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology

เป็นหลักสูตรที่นำมาใช้จัดการของเหลือจากธรรมชาติเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการระดับเซลล์จุลินทรีย์ได้ทั้งพืชและสัตว์โดยใช้หลักการขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ผู้เรียนต้องมีความชอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่อยนะคะ แต่เรียนไปมีโอกาสมีงานทำนะ ยิ่งจบจากต่างประเทศก็จะสร้างโอกาสมากทั้งในเรื่องภาษาและเทคโนโลยีอันทันสมัย

จบมาทำงานอะไรบ้าง

นักวิจัยพัฒนา ครู อาจารย์ โรงงานอุตสาหกรรมนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจเกษตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม นักบำบัดจัดการของเสีย/น้ำเสีย

2 สาขาเทคโนโลยีความมั่นคงไซเบอร์ Cyber Security

การป้องกันการโจรกรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญมากเพราะมีการใช้พื้นที่บนอินเตอร์เน็ทเก็บข้อมูลสำคัญในปริมาณที่มากขึ้นทุกวัน และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมโรงงาน งานบริการ งานระบบป้องกันภัยจากการโจรกรรมไซเบอร์ในองค์กรต่างๆเป็นหลักสูตรที่มีความต้องการมากขึ้นทุกวัน เพื่อที่จะใช้ลดต้นทุนการผลิตและป้องกันข้อมูลในระบบที่มีความสำคัญกับทุกองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

จบมาทำงานอะไรบ้าง

วิศวกรประจำโรงงาน นักวิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ หรือตำรวจไซเบอร์

3 สาขาเทคโนโลยีทางอาหารหรือวิศวกรรมทางอาหาร Food Technology or Food Engineering

เมืองไทยเป็นเมืองกสิกรรมทำการเกษตรเป็นหลัก การเรียนทางด้านเทคโนโลยีทางอาหารจะสามารถประยุกต์นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ และเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง ในการแปรรูปแบบอาหารที่มาจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เรียนรู้การจัดการทุกขั้นตอนตั้งแต่การบรรจุหีบห่อ ตรวจสอบคุณภาพ และมีประสิทธิผลจนไปถึงมือผู้บริโภค

จบมาทำงานอะไรบ้าง

งานในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร สายงานวิจัยและพัฒนา ครู อาจารย์ นักวิชาการ

4 สาขานาโนเทคโนโลยีหรือวิศวกรรรมนาโน Nanotechnology or Nanotechnology Engineer

วิศวกรรมนาโนเป็นหลักสูตรที่ขาดแคลนมากในตลาดแรงงาน หลายคนอาจไม่รู้ว่าสาขานี้จบไปทำงานอะไร แล้วเรียนอะไรกัน นาโนเทคโนโลยีหรือวิศวกรรมนาโน เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการวัสดุต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมเพื่อใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

จบมาทำงานอะไรบ้าง

สามารถทำงานสายวิทยาศาสตร์ งานวิจัยพัฒนาหรือผลิตอุปกรณ์ วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ นักวิชาการ อาจารย์ เป็นต้น

สนใจหลักสูตรออนไลน์สำหรับ 4 สาขาใน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อังกฤษ
ติดต่อ EdNET02-038 8128 หรือ Line: @ednet (มี@ข้างหน้าด้วยนะคะ)