UWA Global Sporting Excellence Scholarship มูลค่าสูงสุดถึง A$45,000

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา โค้ชผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่ทางด้านกีฬา ที่สนใจเรียนต่อที่ The University of Western Australia (UWA) ประเทศออสเตรเลีย มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา UWA Global Sporting Excellence Scholarship มูลค่าสูงสุดถึง A$45,000 สำหรับระดับปริญญาตรี หรือ A$30,000 สำหรับระดับปริญญาโท

คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องเคยแข่งขัน หรือมีส่วนร่วมกับกีฬาระดับสำคัญภายในประเทศ หรือสากลมาก่อน ทุนการศึกษาจะประเมินจากผลการเรียนที่ผ่านมา และประวัติด้านการกีฬา เพื่อมอบทุนมูลค่า A$5,000 – A$15,000 ต่อปี ให้กับนักศึกษาจนจบหลักสูตร สามารถสมัครเรียนได้ทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรทางด้านการแพทย์และหลักสูตรเฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู้สมัครจะต้องสามารถเป็นตัวแทน หรือมีส่วนร่วมกับทาง UWA เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติหรือระดับสากล

https://www.uwa.edu.au/…/global-sporting-excellence-scholar…

น้องๆ ที่ต้องการสมัครเรียนที่ The University of Western Australia สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม และขั้นตอนการสมัครทุนได้ที่นี่ http://m.me/EdNETCoLTd หรือแอดไลน์ @EdNET