Australia Post-study work visa

เรียนจบออสเตรเลีย  อยู่ต่อทำงานได้อีก 2-4 ปี Australia Post-study work visa

ระยะเวลา

นักศึกษาต่างชาติที่เรียนอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หากเรียนจบแล้ว มีสิทธิ์ สมัคร Post-study work visa ซึ่งเป็นวีซ่าชั่วคราวที่ออกให้กับนักเรียนต่างชาติ ที่ต้องการสมัครงานและทำงานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

  1. ประเทศออสเตรเลียเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบปริญญาตรี ปริญญาโทแบบ course work เมื่อเรียนจบแล้วสมัครอยู่ต่อเพื่อทำงานได้ 2 ปี
  • นักศึกษาที่จบปริญญาโทแบบวิจัย อยู่ต่อได้ 3 ปี
  • ส่วนนักศึกษาที่จบปริญญาเอก สามารถสมัครอยู่ต่อได้ถึง 4 ปี

ได้ระยะเวลาเพิ่ม 1 ปีหากเรียนจบและทำงานในเมืองระดับภูมิภาค

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนและจบการศึกษาในเมืองรอง เช่น Adelaide, Canberra ยังได้รับสิทธิ์อยู่ทำงานเพิ่มอีก 1 ปี

ตัวอย่างเช่น ถ้านักศึกษาจบปริญญาตรี มีสิทธิ์อยู่ต่อ 2 ปี แต่ถ้าจบการศึกษาในเมือง Canberra นักศึกษาจะได้สิทธิ์อยู่ทำงานต่อ เป็นทั้งหมด 3 ปี

คุณสมบัติ

อายุต่ำกว่า 50 ปี

มีวีซ่านักเรียนถูกต้อง

มีคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง

ค่าสมัครวีซ่า

AUD 1535

ระยะเวลาพิจารณาใบสมัคร

78 วัน – 4 เดือน