Murdoch Institute of Technology MIT English Placement Assessment

MIT_MU_FLY_01Murdoch Institute of Technology

FREE !! MIT  English Placement Assessment

17 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักงานเอ็ดเน็ท ชั้น 10 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินระดับภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทราบระยะเวลาที่ต้องเรียนภาษาเป็นเงื่อนไขในการศึกษาต่อ และ/หรือ การวางแผนเวลาเพื่อการศึกษาต่อ
ระยะเวลาสอบ 2 ชั่วโมง
Reading       25 นาที
Grammar       15 นาที
Writing          30 นาที
ได้รับผลสอบและคำแนะนำเพื่อแผนการศึกษาต่อ
ภายใน 1 สัปดาห์หลังสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ MIT_MU_FLY_Chiropractic_Pathway_Dec2015_PDF

สอบถามข้อมูลโทร 029370870-4

Regis