My Study My Career Plan

Free Workshop “My Study My Career Plan” Workshop ที่ช่วยให้คุณได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ตอบโจทย์ชีวิตการทำงานที่ไม่แน่ใจว่าเหมาะกับเราแล้วหรือยัง บางทีงานที่ใช่ในความคิดเรากลับไม่ทำให้เรามีความสุขหรือสนุกกับมันได้ พอเจองานที่ชอบกลับไม่จบมาทางนั้น แล้วเรียนอะไรที่ใช่ไม่ต้องมาเปลี่ยนอาชีพภายหลัง เรื่องน่าเบือแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตเราถ้ารู้จักตนเองและเลือกกระบวนการเลือกเรียนเลือกอาชีพ

Work Shop นี้ช่วยคุณได้ค่ะ

เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop)

หัวข้อ รายละเอียด
1.ประเมินตนเอง บุคลิภาพ ทักษะ ความชำนาญ ความสามารถ คุณค่า ความเชื่อ โดยการประสาน ศาสตร์  ตะวันตก และตะวันออก • ค้นหาบุคลิกภาพ แบบแผนความคิด พฤติกรรม ด้วยศาสตร์ Dermatoglyphics และ Enneagram • ความถนัด (SDS) • ความสนใจ ความสามารถ Multiple Intelligences
2.เรียนรู้โลกอาชีพการงาน ในทศวรรษที่ 21 • Vision 2050 เตรียมตัวสู่โลกอนาคต • อาชีพอะไรที่เป็นที่ต้องการ • ทักษะที่จำเป็นในโลกการทำงาน • อาชีพใหม่ ๆ ในโลกธุรกิจ • Green Career
3.MY plan วางแผนอนาคตอย่างมั่นใจ • ขั้นตอนการวางแผนการเรียน และอาชีพอย่างเป็นระบบ • จากแผนสู่การลงมือทำ
เสียงจากผู้ผ่าน Workshop
         คุณเพ็ญพิชชา ภูมิโคก ได้รู้จักตนเอง ตอบตัวเองได้ว่าต้องการอะไรทำให้มีทักษะในการตัดสินใจมากขึ้น
         ครอบครับ วีระวุฒิผล ได้รู้จักบุคลิกภาพและรู้ว่าอาชีพที่เหมาะกับบุคลิกเรามีอะไรบ้าง ทำให้มีความมั่นใจในการทำงานและเห็นมุมมองใหม่ในอนาคต
         คุณอดุลย์ ดุลย์กุล ทำให้เข้าใจตัวเองในทุกส่วนทั้งกายใจ ทั้งยังรู้อาชีพในอนาคตและรู้ว่าเราควรจะทำสิ่งที่เรารัก
         คุณยศธร มันตราภรณ์ ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นมีแนวทางในการมองโลกในอนาคตและสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งยังได้คำแนะนำในการวางแผนสำหรับอนาคต
วันเวลา เสาร์ที่สามของเดือน เวลา 13.00-16.00 น.
วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนโปรดตรวจสอบได้จาก Facebook.com/EdNETCoLtd
สถานที่ บริษัท เอ็ดเน็ท จำกัด ยูนิต 1001 ชั้น 10 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 1693 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำรองที่นั่ง โทร 02 937 0870-4 หรือ www.facebook.com/EdNETCoLtd