QUT Robotics นวัตกรรมหุ่นยนต์ในอนาคต

เราได้ก้าวเข้ามาสู่ยุคของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาด้านต่างๆ ให้กับมนุษย์  ในงาน Robotronica ที่จัดโดย มหาวิทยาลัย Queensland University of Technology (QUT) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา  ซึ่ง Neil Harbisson หนุ่มฉายา Cyborg มนุษย์หุ่นยนต์คนแรกของโลก ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน เขาได้กลายเป็นแรงบันดาล ให้กับผู้คนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมนุษยชาติ นิล เป็นคนอังกฤษแต่ไปเติบโต ที่สเปน เขามีปัญหาเรื่องการมองเห็นมาตั้งแต่เด็ก นิล มองทุกอย่างเป็นสีเทา ในปี 2004 เขาได้ร่วมมือกับ Adam Montandon สร้างระบบ Cybernetic ฝังอย่างถาวรในหัวของเขา ซึ่งทำให้เขาสามารถรับรู้สีในรูปแบบที่หลากหลายขึ้นจากสัญญาณเสียง

งาน  Robotronica เป็นการแสดงนวัตกรรมหุ่นยนต์  และบอกเล่าถึงงานวิจัย และพัฒนาการล่าสุดของหุ่นยนต์ ในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ การศึกษา ศิลปะดนตรี เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งภัยพิบัติ

สระน้ำขนาด 50 เมตร ของ QUT จะเต็มไปด้วยกองทัพหุ่นยนต์เรือขนาดเล็กๆ ที่สามารถดำน้ำได้   รวมทั้งหุ่นยนต์เรือของ  Dr. Matthew Dunbain ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือเฝ้าดูผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และเหตุการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ เช่น พายุไซโคลน และผลกระทบที่มีต่อกระแสน้ำในทะเล หุ่นยนต์เรือในอนาคตจะเป็นเครื่องมือเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าใต้น้ำที่สำคัญ และนี่ถือเป็นความก้าวหน้าของวิทยาการครั้งแรกในโลกที่นักวิจัยสามารถเก็บข้อมูลผลกระทบของพายุไซโคลนต่อกระแสน้ำแบบทันที (real time) ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ในวางแผนงานได้ดีขึ้นในการเตรียมแผนป้องกันภัย

การเก็บข้อมูลแบบ Real time ในขณะที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นเรื่องที่อันตรายมากเกินไปสำหรับมนุษย์ หุ่นยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะเป็นคำตอบ ซึ่งในงาน Robotronica ของ QUT ครั้งนี้ก็มีรายงานความก้าวหน้าของหุ่นยนต์  NAOS **(Nasmyth Adaptive Optics System) ระบบที่ช่วยเก็บข้อมูลความผันผวนของสภาพอากาศโดยอาศัยภาพถ่ายจากดาวเทียม

QUT ผู้นำแห่งนวัตกรรมเพื่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมยังคง พัฒนา ก้าวหน้าต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง

 

ที่มา http://bit.ly/1Jf6HVb