Summer Canana Toronto 2018

Summer Canada 2018 ณ เมืองโตรอนโต สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ปิดรับสมัคร 10 มกราคม 2018

SummerCan2018

รายละเอียดและเงื่อนไขการบริการ
อัตราค่าบริการ ท่านละ 188,000.-บาท
ค่าบริการรวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Cathay Pacific Airways
– ค่าที่พักกับ Host Family (นักเรียน 2 คน ต่อ 1 ครอบครัว)
– ค่าอาหารทุกมื้อ อาหารเช้า-ค่า กับครอบครัว และ Packed Lunch (จันทร์-เสาร์)
– ค่าวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา
– ค่ารถรับ-ส่งสนามบินที่พัก ตลอดจนรายการทัศนศึกษาตามรายการ
– ค่าเรียนภาษาอังกฤษ อาทิตย์ละ 22.50 ชั่วโมง รวม 85 ชั่วโมง และค่ากิจกรรม
– ค่าบัตรรถโดยสายสาหรับ 4 สัปดาห์
– ค่าน้าหนักกระเป๋าท่านละ 32 กิโลกรัม 2 กระเป๋า
– ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง
– รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน ILAC เมื่อเรียนจบหลักสูตร
– อาจารย์คนไทยผู้มีประสบการณ์คอยดูแลตลอดการเดินทาง (สาหรับคณะนักเรียน 10 คน)
ค่าบริการไม่รวม
– ค่าทาหนังสือเดินทาง และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าขนม ฯลฯ
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครพร้อมแนบสาเนา PASSPORT
2. ชาระค่ามัดจา 30,000.-บาท ภายในวันที่สมัคร
3. ชาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561