The 20% Welcome Back to Murdoch College scholarship

Murdoch College มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลายและเป็นเส้นทางสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Murdoch ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร Foundation Studies ของมหาวิทยาลัย Murdoch เท่ากับว่าคุณได้ก้าวเข้าสู่ปีแรกของปริญญาที่คุณเลือก หลักสูตร Murdoch ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะทางวิชาการของคุณและเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัย Murdoch อย่างราบรื่น

 

Murdoch College Program Tuition per unit/week Tuition Fee* Intake Start Dates To be eligible for the 20% Welcome Back to Murdoch College scholarship
Murdoch University Preparation
Course – Accelerated (MUPCX)
A$3,105 A$12,420 – 20% = $9,936 27 Feb (T1), 23 Oct (T3)  

22 Sept 23

Foundation Studies A$3,105 A$24,840 – 20% = $19,872 26 Jun (T2), 23 Oct (T3)  

26 May / 22 Sept 23

Postgraduate Qualifying Program (PQP)

(1 trimester / 5 units)

A$2,600 A$13,000 – 20% = $10,400 18 September (T3)  

18 Aug 23

Murdoch College

Building 121, 90 South Street Murdoch Western Australia 6150

Website

https://murdochcollege.edu.au/index.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

EdNET 0894490272 Line: @ednet