RMIT University Australia: Academic Merit Scholarship

ทุนเรียนดีจาก RMIT เป็นทุนที่ให้กับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในรายชื่อประเทศที่สามารถยื่นสมัครทุนได้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ RMIT Scholarship

มูลค่าทุนและระยะเวลา

ทุนมีมูลค่า 20% เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนเสำหรับหลักสูตรที่กำหนดให้ทุนเท่านั้น ระยะเวลาจำกหนดมาให้จดหมายรับข้อเสนอทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร  (สรุปมาให้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนไทยนะคะ)

 • ถือสัญชาติไทย
 • เป็นนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องหรือวางแผนที่จะสมัครวีซ่านักเรียนก่อนเริ่มโปรแกรม
 • ได้รับเกรดเฉลี่ยเทียบเท่าของออสเตรเลียที่ 2.5 หรือ 70% เฉลี่ยหรือ ATAR 75 ในคุณสมบัติล่าสุดของคุณ
 • มีจดหมายตอบรับที่มีอยู่ (ข้อเสนอเต็มรูปแบบหรือแบบมีเงื่อนไข) และกำลังเริ่มเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ปี 2023 ในสาขาอาชีวศึกษา, อนุปริญญาตรี*, ปริญญาตรี*, ประกาศนียบัตรบัณฑิต, ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโทตามหลักสูตร
 • ไม่ได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย RMIT อยู่แล้ว (อาจจะมีสิทธิ์ได้รับ ELICOS หรือ Foundation Studies)

ยกเว้นหลักสูตรต่อไปนี้:

 • AD023 อนุปริญญาการบิน (นักบินมืออาชีพ)
 • BP345 การบินบัณฑิต (การฝึกนักบิน)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ทุนการศึกษานี้ใช้สำหรับค่าเล่าเรียนเท่านั้น
 • ทุนการศึกษาใช้ได้กับหลักสูตรที่มีเรียนสิทธิ์และระยะเวลาในจดหมายตอบรับครั้งแรกของคุณเท่านั้น
 • ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถถ่ายโอนได้เมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้หลักสูตรอื่นหลังจากที่คุณเริ่มต้น
 • ผู้สมัครที่มีข้อเสนอแพ็คเกจ ELICOS หรือ Foundation Studies มีสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาต้องเริ่มหลักสูตรที่มีสิทธิ์ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ปี 2023
 • ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถเลื่อนออกไปเป็นปี/การรับเข้าเรียนอื่นได้ และจะต้องใช้สำหรับการรับทุนที่คุณได้รับเท่านั้น
 • การคัดเลือกทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับผลการเรียน
 • ผู้สมัครที่ผ่านเงื่อนไขจะได้รับจดหมายแจ้งว่าได้รับทุน ส่วนผู้สมัครที่ไม่ผ่านจะไม่ได้รับการติดต่อใดๆ
 • ผู้สมัครไม่ควรได้รับทุนอื่นใดหรือทุนสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนเช่น ทุนการศึกษารางวัลออสเตรเลีย, MARA, LPDP (ผู้สมัครที่ได้รับทุน MACC ในปัจจุบันอาจได้รับการพิจารณา)
 • ทุนการศึกษาจะถูกเพิกถอนหากคุณได้รับทุนอื่นใดหรือทุนสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนเช่น ทุนรางวัลออสเตรเลีย MARA, LPDP

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด โปรดดูเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขของทุนการศึกษานานาชาติ International Scholarships Terms and Conditions

 

สนใจสมัครทุน RMIT ติดต่อ 0894490272 และ Line: @ednet